Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Strona internetowa instytucji: http://www.zsp1.ng.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje

Ilość wyświetleń: 3605

 

idSpis informacji publicznych
193Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Organami Szkoły są:

- Dyrektor Szkoły - mgr Rafał Olecha

- Rada Pedagogiczna.

- Rada Rodziców.

- Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor Szkoły:

- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

- sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

- rozwiązuje sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły (zgodnie z zasadami hierarchii służbowej),

- zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez: - uchwały Rady Pedagogicznej; - korespondencję służbową; - książkę zarządzeń; - doraźne zebrania kadry kierowniczej,

- tworzy stanowiska kierownicze zgodnie z przyjętym statutem: - wicedyrektora ds. pedagogicznych; - wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego; - kierownika warsztatów szkolnych; - kierownika gospodarczego; - pedagoga szkolnego, podlegają one dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i współpracują z: samodzielnym referentem ds. uczniowskich i ds. kadr, pracownikami pedagogicznymi i administracyjnymi szkoły, samorządem uczniowskim, głównym księgowym i kierownikiem administracyjno-gospodarczym, komisją socjalną i związkami zawodowymi, społecznym inspektorem pracy i inspektorem BHP, prezydium Rady Rodziców, zleceniodawcami robót budowlanych, interesantami przybywającymi w celu załatwienia określonych spraw, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi i/lub osobami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w ich aktach osobowych,

- sprawuje opiekę nad uczniami oraz realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podjęte w zakresie ich kompetencji,

- kieruje pracami Rady Pedagogicznej, jako jej przewodniczący,

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

- decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli, a także innych pracowników szkoły,

- przedkłada Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców informacje o działalności szkoły,

- powołuje w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym, zastępcę dyrektora szkoły, kierownika warsztatów szkolnych oraz kierownika internatu i świetlicy szkolnej.

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, który realizuje zadania wynikające ze statutu, a dotyczące kształcenia, wychowania i opieki;

- w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie; w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zapraszane z głosem doradczym przez jej przewodniczącego,

- przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

- zebrania Rady Pedagogicznej (plenarnej) są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb, które mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego komitetu rodzicielskiego, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

- przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady,

- dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły. Rada pedagogiczna: - podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, - podejmuje uchwały w sprawach skreślania z listy uczniów,

- funkcje opiniodawcze Rady Pedagogicznej: - organizacja pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, - projekt planu finansowego szkoły, - propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, - propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych,

- przygotowuje projekt statutu szkoły,

- może wnioskować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji kierowniczej w szkole lub ze stanowiska nauczyciela,

- uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków,

- zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, jej członkowie są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, oraz ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 

Rada Rodziców:

- w szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów,

- Rada Rodziców występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi całokształtu funkcjonowania szkoły, kumuluje fundusze z dobrowolnych składek, darowizn i innych źródeł w celu wspierania działalności szkoły; zasady wydatkowania funduszy szkoły określa regulamin Rady Rodziców.

 

Samorząd uczniowski:

- w szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

- Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów wobec wszystkich organów szkoły, nauczycieli i pracowników szkoły oraz ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a szczególnie w tych, które dotyczą realizacji praw ucznia,

- Samorząd Uczniowski ma: - prawo zajmowania stanowiska w sprawie oceny pracy nauczycieli, jeśli o to poprosi dyrektor, - prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami, - prawo do jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu, - prawo do organizacji życia szkolnego w sposób godzący realizację obowiązków szkolnych z rozwojem indywidualnym i osobistymi zainteresowaniami, - prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, - prawo organizowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz istniejącymi możliwościami organizacyjnymi, - prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego, W szkole mogą działać inne organizacje uczniowskie. Zgodę na ich działalność musi wydać dyrektor szkoły.

 

 


 

Wszystkie konflikty między organami szkoły rozstrzyga dyrektor zgodnie z obowiązującym prawem.

Wydział: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rafał Olecha
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Monika Tatka
Autor ostatniej poprawki:   Monika Tatka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Rafał Olecha
ilość wyświetleń:   511
data wytworzenia informacji:  26.11.2016
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2016 18:36
data weryfikacji:   26.11.2016 21:33
data ostatniej zmiany:   26.11.2016 21:33 Rejestr zmian